يلدا

 يلدا يعنی يادمان باشد زندگی آنقدر کوتاه است که يک دقيقه بيشتر با هم بودن را بايد جشن گرفت.

/ 1 نظر / 7 بازدید