همیشه اعتقاد دارم:

·        خیر در آن چیزی است که اتفاق می‌افتد حتی اگر ظاهراً اینطور به نظر نرسد.

·     هر پیشامد، بهترین حالت ممکن است که در مدار موجودیت خودش قرار گرفته و برای به وقوع پیوستن پیشامدهای خوب باید مدارش را پیدا کرد.

·        معجزات تکرارپذیرند تنها باید علمشان کشف شود.

/ 2 نظر / 5 بازدید

به اين می‌گن دل خوش کنک! قوانین مورفی را می‌دانید حتماْ!! اگر معجزه علم داشت که معجزه نبود! معجزه يعنی چيزی که از قواعد علمی تکرار پذير و تجربه شدنی تبعيت نکند!