شکلات

بهشت کجاست؟

این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت ؟

هر کجا وقت خوش افتاد ، همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

نويسنده

مریم