شکلات

چشم... انعکاس دل

 

گاه باید چشمها را بست و زندگی کرد

نه برای اینکه نبینی

بلکه برای اینکه آنها رسوایت نکنند.

...

راستی چرا چشمها دروغ نمی‌گویند؟

شاید گاهی لازم باشد...

نويسنده

مریم