شکلات

خواب

تازه از خواب که بیدار شدم

یافتم خفته‌ی خود را و فراموشیده

دل به سودای نیاز، جامه طلب پوشیده

بال و پر در پی او، باز فروخوابیده

و نگاهی که در آن حیرانی تابیده

با نوایی که حقیقت ز دلش رخت سفر بربسته

روشنی از دل و دیوار به سویی جسته

هان! به خود رو کن و بیدار شو که در پس آن

مستی و خواب دگر، منتظرت بنشسته

                                                           مریم

                                                        اسفند ۸۵

جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم