شکلات

راه را می جویم

          این گونه زندگی کنیم: 

ساده اما زیبا

مصمم اما بی خیال

متواضع اما سربلند

مهربان اما جدی

سبز اما بی ریا

عاشق اما عاقل

یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم