شکلات

من و دوستان

این هم عکسی که وعده داده بودم...البته بیشتر دوستانه است تا علمی!

پ.ن: موضوع پروژه  :"بررسي مشكلات راه آهن هاي مناطق كويري و ارائه راهكار و تحلیل آنها به روش MADM (تحليل شاخصهاي چند معياره)"

نويسنده

مریم