شکلات

 

همیشه اعتقاد دارم:

·        خیر در آن چیزی است که اتفاق می‌افتد حتی اگر ظاهراً اینطور به نظر نرسد.

·     هر پیشامد، بهترین حالت ممکن است که در مدار موجودیت خودش قرار گرفته و برای به وقوع پیوستن پیشامدهای خوب باید مدارش را پیدا کرد.

·        معجزات تکرارپذیرند تنها باید علمشان کشف شود.

نويسنده

مریم