شکلات

نگاه

اي نگاه شب زده!

باور قصيده ات

لحظه شکستن کوه يخي است

يا شکاف يک علامت سوال بي جواب

يا شروع يک ترانه اميد........

اي نگاه شب زده!

روشني به خانه ات بيار

تا سحر دوباره از وجود تو

اشک شبنمي به روي گل چکد.

 

نويسنده

مریم