شکلات

ِDream

یک زندگی قشنگ از یک آرزوی قشنگ شروع می شه

آرزویی که اول تنها یک تجسمه

و بزرگ می شه تا به واقعیت برسه

زندگی جز اون چیزی نیست که بهش فکر می کنیم

باورهای قشنگ

دنیای قشنگ می سازه

نويسنده

مریم