شکلات

بام بلند

از پشت یک پنجره کوچک

نمی شود ستاره ها را دید

حتی نمی شود آنها را شمرد

در پی یافتن بام بلندی هستم

که آسمان نزدیک باشد

 

شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم