شکلات

كاروان

"مي چكد  از   مشك  زمان ،  اشك   جهان"

با  نگاهم ،  مي تراود  ز  دلت  راز  نهان

انتظارم  به   سر   آمد   غزل  و  باده  بيار

شاه  بيت  غزلم  باش ،  ولي  نه  با  بيان

كاروان     آسمانيان    به    بيكران     رود

ره  نيابند  بر  اين  سفر  به  غير  عاشقان

جويم   آن  حضور   آسماني  تو   را  ز   دل

با  سكوت و  بي شعار،دل رسد به  كاروان

باده ام صداقت است، ساقي ام صفای جان

پر  كنم  پياله ات، پر ز لحظه هاي  بي زمان

لحظه ،   آن   دم  اهورايي   توست

كوچه ام، سراي قيل و قال يك وجود بي نشان

نويسنده

مریم