شکلات

روز رويايی

 

 

بگذار هر روز، رویایی باشد در دست

بگذار هر روز، عشقی باشد در دل

بگذار هر روز، دلیلی باشد برای زندگی.

 

نويسنده

مریم