شکلات

باغچه

در دل نازک غنچه آهی است که پژواکش را خاک بلعيده و پيچکی

 گلويش را می فشارد.

غنچه در انتظار شبنم، رو به آسمان نهاده و دهانش را باز کرده

اما تا کی اين باغچه به خشکی سنجاق خواهد ماند؟

و تا کی تعريف انجماد زمين را در آن بايد جست؟

 

نويسنده

مریم