شکلات

بهانه۲

                   

 

انسانها در مواقعی که به خواسته های خود عمل نمی کنند سه بهانه بیشتر ندارند:

نمی خواهم،

نمی توانم،

نمی دانم 

نويسنده

مریم