شکلات

چی شکسته؟

 

دلی که شکسته، دلی را شکسته!

نويسنده

مریم