شکلات

عشق و ملکوت

 

ابهت عشق در این است که سرزده در قلبی آشیانه می سازد و آنقدر

بالا می رود که به ملکوت می رسد.         

                              

 ابهت عشق در این است که نمی داند ۲×۲چند تا می شود. 

                                                         

ابهت عشق در اين است که فلسفه و چرايی نمی شناسد.            

هنگامی که انتظار هیچ احساس عاشقانه ای در وجود خود ندارید به

استقبال آن کشیده خواهید شد.  

نويسنده

مریم