شکلات

تغيير در گذشته

                       

                          

 

... چهره اش را در آینه تماشا می کند.این ظاهر شکست خورده و خسته مردی است که حالا تنها همدمش این آینه زنگار گرفته است و تنها آرزویش این است که به گذشته باز گردد و زندگی اش را دوباره بسازد.از نو و یک بار دیگر.

در جستجوی فرصتی دوباره است.زندگی دوباره، تصمیم دوباره و انتخاب دوباره.

از جلوی آینه کنار می رود...و باز تکرار زندگی گذشته، فرصت گذشته، تصمیم های گذشته، انتخاب گذشته و این بار نیز اشتباهات گذشته که فقط شکل و نوع آنها تغییر کرده اند.

 

پ.ن: نگرش انسانها به زندگی تعیین کننده نوع تصمیم گیری آنهاست.امروز، دیروز و فردا همانگونه زندگی می کنیم که فکر می کنیم.

 

نويسنده

مریم