شکلات

بودن يا نبودن مسئله اين است

 

مهم این نیست که وانمود کنی اشتباه نکرده ای. مهم این است که واقعا اشتباه نکرده باشی.

نويسنده

مریم