شکلات

بهانه

خودسوزی پروانه روا بود

 ولی شمع بهانه

پروانگی کرم سزا بود

 ولی پیله بهانه

شب مامن عاشق شدن ماه و ستاره

ولی دوری خورشید بهانه

شیرین و تمنای وصال ناشدنی بود

بدنامی بیستون بهانه

خورشید ز تابیدن خود خسته و غمگین

کسوف! به رو گرفتنش بهانه

تیر از کف آرش به هدف رسیدنی بود

ولی شهرت یک کمان بهانه

هر لحظه زندگی به قانون جاری است

ولی..... این و آن ...... بهانه

نويسنده

مریم