شکلات

خيابان يکطرفه

                                 

در انتهاي هر خيابان يکطرفه, يک تابلوي ورود ممنوع برای طرف مقابل هست!

                                 

نويسنده

مریم