شکلات

یکی بود یکی نبود

هرچه می روم

نمی رسم

فکر می کنم نکند...

من

کلاغ آخر قصه ها باشم

                           علی ناصری

 

نويسنده

مریم