شکلات

 

                                   

      معمولا آنچه را كه مي خواهيم روزي بدست مي آوريم كه ديگر نمي خواهيم

 

نويسنده

مریم