شکلات

دام منفی سازها

عهد بسته ام که بگریزم از آنان که سر به گریبان ناامیدی نهاده اند

و نگذارم احساسهایم در تله بازی های نا امیدانه کسان افتد

چرا که ناامیدیشان را درمانی جز خودشان نیست

و فقط وزنه سنگینشان انرژی مثبت مرا نیز خواهد گرفت

لامذهب این تفکرات منفی خیلی قدرتمند و زیرکانه ریشه می دوانند

درست مثل تار عنکبوت که ظاهرا ظریف و نازک است ولی ....

و آدمهای منفی بازی گردابی می سازند و هر آنکس را که دلداری دهنده است در خود می کشند

و آنوقت است که باید هوشمندانه آنان را به حال خود رها کنی

حتما خدا هست برای کمک کردنشان!

کاسه که داغتر از آش نمی شود...می شود؟

نويسنده

مریم