شکلات

خواستن توانستن است

درست در جایی قرار می گیریم که تصورش را داشته ایم و داریم

خواست, اعتقاد و انتظار سه رکن هدایتگر رسیدن به آرزوهاست

این همان مفهوم عدالت است و چقدر این عدالت هستی را دوست دارم

گرچه گاهی حتی برای خودم دست و پاگیر است!

چون همیشه که نمی توان ذهن و تفکرات را کنترل کرد

و داشتن هر سه با هم، چندان ساده نیست

لامذهب مدام برای خودش این طرف و آن طرف می رود...ذهن را می گویم

حد و مرز هم که نمی شناسد

ولی باز هم این عدالت و قانون بلا استثنا را دوست دارم که:

 «تو همانی که فکر می کنی»

نه بیشتر نه کمتر....

"صندوق شکلات" را از گذشته بخوانید

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم