شکلات

جشن لحظه ها

            

              

اي ابر ترنم كن          

  در خويش مرا گم كن

                            اي قطره نمايان شو        

                             به قدرت باران شو

                                                        اي عشق بيا با من     

                                                         در درون من بشكن

 خورشيد طلوع بنما   

 در شب بدرخش بر ما!!

                            اي ستاره چشمك زن

                             در سرور ما دف زن

                                                       مهتاب بتاب امشب 

                                                       جشن لحظه هاست امشب

 

 

 

نويسنده

مریم