شکلات

استقبال بهار

انتهای قصیده زمستان نزدیک است

در زمزمه بهار،

عطر شکوفه ها،

بوسه باران،

و ترنم نوروز

"ای دگرگون کننده دلها و دیده ها

ای تدبیر کننده شب و روز

ای تغییر دهنده احوال و روزگار

احوال ما را به بهترین حال دگرگون ساز"

رویاهای ناتمام سپید را در مدار خواست خدا قرار ده

و در دمدمه زندگی نو،

نگرشی تازه، اندیشه ای تازه و احساسی تازه عطا کن

خالصانه هایم را در آموختن "دوست داشتن" سرمشق دفتر جدید روزگارم قرار ده

و در این بیتهای آخر زمستان، تمرین امید را بر من ارزانی دار

***

در انتظار پیام مهر بهار و رنگین کمان نوروزم

قلک شکرانه سلامتی و شادی و هر آنچه را که در دیوان یکساله سروده شد، خواهم شکست

و سکه هایش را بمنزله اعاده هر آنچه خیر و رحمت و روشنی است

پای سفره هفت سین خواهم چید

چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧> | پيامهاي شكلاتي ()

نويسنده

مریم