شکلات

مناجات شکلاتی

الهی!

به من بیاموز که لبخند و بی تفاوتی، دوای درد ناملایمات زندگی نیست

و چنان کن که زندگی را همانطور که هست قبول کنم ولی هرگز به سختیهای زندگی عادت نکنم

کمک کن انسانهای اطرافم را آنطور که هستند بپذیرم و دوستشان بدارم

عقیده ام را همچون باورهای خالص کودکانه عمیق گردان

تا هرگز در مقابل دفاع از باورهایم تسلیم و بی دفاع نباشم!

مرا از غوطه وری در ملغمه منش و تفکرات ضد و نقیض

که گاه در درستی یا نادرستیشان شک می کنم رهایم کن

و از سردرگمی متعلق بودن به چه و که و کجا نجاتم بده!

نويسنده

مریم